MINA SIDOR
Stäng meny

Vårt miljöarbete

KFAB arbetar aktivt med miljöfrågor och vi ser vårt miljöarbete som en självklarhet. För att skapa ett hållbart kvalitets- och miljöledningssystem arbetar vi med miljö- och kvalitetsfrågor i alla led, såväl internt som externt. Från och med februari 2016 är KFAB miljöcertifierade enligt Svensk Miljöbas.
Svensk Miljöbas

om-kfab-miljo-o-energi 

KFABs miljöpolicy – ger riktlinjer för hur vi ska arbeta

Denna miljöpolicy gäller hela Katrineholms Fastighets AB och alla dotterbolag i Sverige.

Syfte
Katrineholms Fastighets AB ska följa aktuell miljölagstiftning, regler, krav och normer och arbeta för ständiga förbättringar i sitt miljöarbete. Vi vill att Katrineholms Fastighets AB ska uppfattas som aktiv och trovärdig i sitt miljöarbete både internt och externt.

Mål
Katrineholms Fastighets AB ska fortsätta förebygga och minska miljöbelastningen från verksamheten genom ett systematiskt miljöarbete med strävan mot ständiga förbättringar.

Medel – ett systematiskt arbete
Ett systematiskt miljöarbete i Katrineholms Fastighets AB innebär att:

 • Gällande miljölagstiftning, andra aktuella regler och krav utgör miniminivå i KFABs miljöarbete.
 • VD eller/och annan utsedd ansvarig formulerar årliga konkreta mål för Katrineholms Fastighets ABs miljöarbete samt att årligen utvärdera målen.
 • Arbetstagare ska ges kontinuerlig utbildning och information om aktuell lagstiftning och andra regler för att kunna skapa ytterligare miljöförbättringar.

Utgångspunkter och principer

 • Att vi strävar efter att förbättra lönsamheten och effektivisera verksamheten utifrån miljöhänsyn.
 • Att vi följer den s.k. utbytesprincipen, vilken betyder att kontinuerligt byta ut äldre sämre fungerande teknik mot nyare och mer miljövänlig teknik och utrustning.
 • Att miljöarbetet följer den s.k. försiktighetsprincipen, vilket betyder att undvika riskfylld produktion eller verksamhet, och istället hitta säkrare arbetssätt och metoder.
 • Att alla arbetstagare med externa kontakter, samarbetspartner, leverantörer och kunder, åtar sig att samarbeta med dessa i syfte att också öka deras miljömedvetenhet och stödja dem i att minska sin miljöbelastning vid användningen av våra tjänster/produkter.

Åtaganden och Insatser
Katrineholms Fastighets ABs miljöhänsyn innebär följande grundläggande åtaganden och konkreta insatser:

 • Energi och vatten – så långt som möjligt minska och begränsa användningen av el, fjärrvärme och vatten.
 • Val av leverantör och inköp – så långt som möjligt arbeta med företag som är certifierade enligt miljökriterier och i första mån välja miljöriktiga produkter.
 • Transporter – så långt som möjligt välja miljövänligaste transportmedel vid våra resor, byta fordon till miljövänligare drivmedel, minimera transporter.
 • Kemikalier och hantering – så långt som möjligt minska antalet kemikalier i vår verksamhet och till största delen välja miljövänliga val.
 • Avfallshantering – så långt som möjligt minska avfallsmängden både genom minskad avfall med också via sortering för återvinning.

Policyn antagen i Ledningsgruppen 2014-11-11 med ordförande Ingmar Eriksson.