MINA SIDOR
Stäng meny

Vår uthyrningspolicy

KFAB strävar efter att skapa trygghet, trivsel och förebygga osunda boendeförhållanden i sina bostadsområden. KFAB strävar vidare efter att på bästa sätt uppfylla sina kunders önskemål och behov när det gäller boendet.

Ansökan

För att kunna söka lägenhet måste du vara registrerad i vår bostadskö. Registrering sker på vår hemsida kfab.se.

Du kan registrera dig från 16 års ålder. Partner kan registrera sig som medsökande.

Bostadssökande anmäler intresse för lediga lägenheter som publiceras på vår hemsida. Sökande kan anmäla intresse för maximalt tre lägenheter samtidigt.

KFAB strävar efter aktiva sökande i sin bostadskö varför uppdatering av köuppgifter måste ske minst var tolfte månad genom att logga in på kfab.se. Vid utebliven uppdatering avaktiveras sökande.

Registrering och uppdatering kan också ske genom att kontakta vårt Kundcenter.

Uthyrningen hos oss sker på två sätt

Genom kösystem – du samlar 1 köpoäng per dag från den dagen du registrerar dig i vår bostadskö på vår hemsida. De bostadssökande som har flest köpoäng erbjuds en visning av lägenheten. Sökande som tackar ja, som har flest köpoäng och som uppfyller grundkraven erbjuds teckna hyreskontrakt. Inkommer den sökande ej med intyg om inkomst etc. inom föreskriven tid erbjuds lägenheten till nästa person i turordningen.

Bostad Direkt – avser ett mindre antal lägenheter som av olika skäl snabbt blir tillgängliga och ofta har kort inflyttningsdatum. Dessa lägenheter publiceras under Bostad Direkt i max 5 dagar efter att dom varit publicerade i 2 omgångar under Lediga lägenheter på vår hemsida. Som sökande får du automatiskt ett erbjudande att gå och titta på lägenheten som finns tillgänglig på Bostad Direkt. Uppfyller du grundkraven kan avtal tecknas direkt.

När hyreskontrakt avtalas nollställs köpoängen. Köpoäng är personlig och kan inte överlåtas förutom i två fall. Vid dödsfall kan köpoängen överlåtas till make, maka eller sambo. Även om make, maka eller sambo permanent flyttar till ett vårdboende kan köpoängen överlåtas.

Överlåtelse av lägenhet

Hyresrätten för en lägenhet får inte överlåtas till någon annan utan hyresvärdens tillstånd. Hyreslagens regler medger dock att vi kan godkänna en överlåtelse under vissa omständigheter.

Vid dödsfall kan en make, maka eller sambo få överta en lägenhet som varit deras gemensamma hem.

Lägenheten kan också överlåtas till närstående person. En närstående person kan förutom make, maka eller sambo vara en släkting. Lägenhet kan inte överlåtas till inneboende.

För att överlåta lägenheten måste du uppvisa särskilda skäl. Särskilda skäl kan exempelvis vara skilsmässa eller separation En förutsättning är att den närstående personen varaktigt sammanbott och varit skriven i lägenheten under minst tre år.

Överlåtelsen godkänns endast om du inte längre har för avsikt att använda lägenheten.

Byte av lägenhet

Byte av lägenhet kan ske tidigast efter att du bott i din lägenhet under 12 månader. För att bli godkänd för ett byte måste du uppfylla samma grundkrav som vid nytecknande av hyreskontrakt.

Förturer

I särskilda fall kan vi ge förtur till en lägenhet hos oss. Du ansöker skriftligen om förtur och du måste uppfylla vissa krav. Vi kan bevilja näringslivsförtur och medicinsk förtur kopplat till permanent funktionsnedsättning. Medicinsk förtur gäller endast om du redan är hyresgäst hos KFAB. Medicinsk förtur skall styrkas med intyg från kommunen. Näringslivsförtur skall styrkas med intyg från arbetsgivaren.

Följande grundkrav gäller:

 • Du ska uppfylla våra grundkrav för att teckna hyreskontrakt
 • Du ska vara hyresgäst hos KFAB (gäller endast för medicinsk förtur)
 • Du ska vara registrerad i vår bostadskö.

Lägenhetskomplement

Komplement till lägenhetskontrakt som förråd, garage- och parkeringsplatser samdebiteras alltid.

Kriterier för godkännande

Grundkrav för att teckna hyreskontrakt:

 • Du ska ha fyllt 18 år.
 • Du som tecknar hyreskontrakt ska bo i lägenheten.
 • Du ska kunna uppvisa betryggande betalningsförmåga.
 • Du får inte ha någon hyresskuld.
 • Du får inte ha någon betalningsanmärkning under de senaste tolv månaderna.
 • Du ska ha goda referenser från tidigare hyresvärd.
 • Antalet boende skall vara enligt norm, får vara högst två personer per rum.
 • Du ska vid inflyttningen ha gällande hemförsäkring.

Betryggande betalningsförmåga

Disponibel inkomst skall vara minst två gånger månadshyran och kunna styrkas med intyg. På begäran skall inkomst kunna styrkas 3-6 månader efter avtalstidpunkt.

Som inkomst räknas:

 • Lön från anställning
 • Inkomst av eget kapital
 • Pension/aktivitetsstöd
 • Föräldrapenning
 • Studiebidrag/studielån
 • A-kassa om minst 200 dagar kvarstår
 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Underhållsbidrag

För sökande med försörjningsstöd gäller att godkännande kan ske om kommunal borgen tecknas för hyreskontraktet under 12 månader enligt särskild överenskommelse med kommunen.

Särskild överenskommelse kan träffas med kommunen om uthyrning av sociala skäl.

För sökande som ej kan uppvisa betryggande betalningsförmåga kan borgensåtagande tecknas i undantagsfall.

Skuld och betalningsanmärkning

Du ska inte ha oreglerade hyresskulder till KFAB eller annan fastighetsägare. Ej heller oreglerade skulder av annan art hos Kronofogdemyndigheten eller annan fordringsägare.

Kreditupplysning tas på alla sökande som blir aktuella för att teckna hyreskontrakt. För att teckna hyreskontrakt ska den sökande inte ha någon betalningsanmärkning under de senaste tolv månaderna. Finns det en betalningsanmärkning som är äldre än tolv månader så får den inte vara av betydelse. Exempel på betalningsanmärkning av mindre betydelse kan vara p-böter, mobillån med småbelopp, obetald TV-licens.

Begränsning av antalet boende

I förebyggande syfte samt för att undvika trångboddhet finns följande begränsningar för antalet boende i KFAB:s lägenheter:

 • 1 rok < 49 kvadratmeter, max tre personer
 • 2 rok < 70 kvadratmeter, max fyra personer
 • 3 rok < 90 kvadratmeter, max sex personer
 • 4 rok < 110 kvadratmeter, max åtta personer
 • 5 rok < 120 kvadratmeter, max tio personer

Kategoriboenden

Seniorboende
KFAB:s seniorboende riktar sig till dig som fyllt 60 år och som inte längre har hemmavarande barn. Registrering i kö till seniorboende kan göras från 55 år.

Trygghetsboende
KFAB:s trygghetsboende riktar sig till dig som är 70 år eller äldre. Registrering i kö kan ske från 65 år. Lediga lägenheter förmedlas efter inkomna intresseanmälningar i första hand enligt principen att äldst erbjuds först. I andra hand sker urval genom köpoäng.

Ungdomsboende
Du får vara lägst 18 år och som mest 25 år för att teckna hyreskontrakt för en ungdomslägenhet.

Andrahandsuthyrning
För att du skall ha rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand måste du ha beaktansvärda skäl. Dessa skäl kan vara: ålder eller sjukdom, studier på annan ort, tillfälligt arbete på annan ort, längre utlandsvistelse (minst 4 månader) eller särskilda familjeförhållanden. Skälen skall kunna styrkas med intyg.

 • Uthyrningen skall inte innebära påtaglig olägenhet för KFAB.
 • Vi godkänner andrahandsuthyrning under max ett års tid. Förnyat samtycke kan ges ytterligare högst två gånger med ett år för varje gång.
 • Du är ansvarig för hyresbetalningarna samt ordning i lägenheten och fastighetens gemensamhetsutrymmen. Du är skyldig att informera andrahandshyresgästen om ordningsreglerna i fastigheten.
 • Hyresavier och påminnelser skickas alltid ut i ditt namn och eftersänds aldrig.
 • Du är skyldig att meddela oss adress och telefonnummer till din nya vistelseort.
 • Det ska finnas en för lägenheten gällande hemförsäkring under uthyrningsperioden.
 • Efter att uthyrningen godkänts skickar vi ut en skriftlig bekräftelse.
 • Du är skyldig teckna ett avtal med andrahandshyresgästen där alla delar i hyresförhållandet specificeras.
 • Avtalet skall upprättas i tre exemplar, där du, din andrahandshyresgäst och KFAB erhåller varsitt exemplar.


Policyn gäller från och med 1 januari 2023.

Ladda ner uthyrningspolicyn i PDF, klicka här!